Računovodstvena pismenost kao preduvjet dobrog poslovanja

 
OPĆI PODACI O PODUZETNIKU1. Starosna dob poduzetnika
18 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
 
2. Vaše zanimanje je
ekonomske struke
ostalo
 
3. Stručna sprema
NKV, KV, VKV radnik
SSS
VŠS
VSS
 
4. Koliko godina obavljate dužnost direktora ili (su)vlasnika poduzeća?
1 - 5
6 - 10
11 - 20
21 - 30
 
5. Broj zaposlenih u poduzeću?
1 - 5
6 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
 
6. Kako bi ocijenili poslovanje poduzeća s obzirom na podmirivanje obveza državi i dobavljačima?
uredno plaćanje obveza
kašnjenje do 30 dana
kašnjenje preko 30 dana
 
7. Kako bi ocijenili poslovanje poduzeća s obzirom na povećanje prodaje posljednje 3 godine?
prodaja raste
prodaja stagnira
prodaja pada
 
8. Kako bi ocijenili poslovanje poduzeća s obzirom na financijski rezultat poduzeća u posljednje 3 godine?
uglavnom gubitak s kojim sam zadovoljan/zadovoljna
uglavnom gubitak s kojim nisam zadovoljan/zadovoljna
uglavnom dobit skojim sam zadovoljan/zadovoljna
uglavnom dobit s kojim nisam zadovoljan/zadovoljna
 AKO ODGOVOR NE ZNATE ILI NISTE SIGURNI, SLOBODNO GA PRESKOČITE!

Dobit tekuće godine jednaka je?
stanju novca na žiro računu na dan 31.12.
razlici prihoda i rashoda ostvarenih do 31.12.
razlici potraživanja i obveza na dan 31.12.
 
Ako je stanje novca na žiro računu 25.000,00 kn na dan 31.12.2009. godine, tada će neto dobit 2009. godine biti?
25.000,00 kn
razlika prihoda i rashoda uvećat će se za 25.000,00 kn
stanje novca na žiro računu nema nikakve veze sa dobiti tekuće godine
 
Priljev novca na žiro račun predstavlja?
poboljšanje likvidnosti
povećanje dobiti
 
Planirate li novčane priljeve i odljeve za sljedeći mjesec i kako?
da, planiram: potraživanja od kupaca + obveze prema dobavljačima
da, planiram: potraživanja od kupaca - obveze prema dobavljačima
ne planiram
ne razumijem pitanje
 
Provjeravate li porast ili pad rashoda tijekom posljednje 2 ili 3 godine?
da
ne
 
Da li poduzeće može ostvariti gubitak ako ima 50.000,00 kn gotovine na žiro računu?
da
ne
 
Ako želite smanjiti dobit učinit ćete sljedeće:
otpisati nenaplaćeno, zastarjelo potraživanje
platiti porez na dodanu vrijednost za prethodni mjesec
 
Ako želite povećati dobit tekuće godine učinit ćete sljedeće:
kupiti dodatne zalihe trgovačke robe
podići kredit
platiti obveze prema dobavljačima
smanjiti potrošnju mobilne telefonije, reprezentacije, službenih putovanja i sl.
 
Kako bi Vam banka odobrila kredit, učinit ćete sljedeće:
smanjiti cijenu Vaše trgovačke robe/usluga/proizvoda
platiti obveze prema dobavljačima
 
Primljeni račun za telefon je:
trošak koji smanjuje dobit
prihod koji povećava dobit
 
Zalihe trgovačke robe postaju trošak:
kada se roba proda
kada se roba kupi
kada se naplati prodana roba
 
Zaokružite tvrdnju za koju mislite da je točna:
ukupan zbroj imovine i potraživanja mora biti veći od zbroja kapitala i obveza poduzeća
ukupan zbroj imovine i potraživanja mora biti manji od zbroja kapitala i obveza poduzeća
ukupan zbroj imovine i potraživanja mora biti jednak zbroju kapitala i obveza poduzeća
ukupna imovina i potraživanja nisu u direktnoj vezi sa kapitalom i obvezama poduzeća
 
Amortizacija računalnog programa (softvera) je:
rashod koji smanjuje dobit poduzeća
prihod koji povećava dobit poduzeća
potraživanje od vlasnika poduzeća
obveza prema vlasniku poduzeća
 
Kupljeno zemljište se:
amortizira i time smanjuje dobit poduzeća
amortizira i time povećava dobit poduzeća
ne amortizira i ne utječe na dobit poduzeća
 
Veća vrijednost dugotrajne imovine (nekretnine, automobili, strojevi …)
stvara bolju sliku Vašeg poduzeća kod banaka, države i javnosti
stvara negativnu sliku kod banaka, države i javnosti jer koristite veću amortizaciju i time smanjujete dobit
 
Za moje poduzeće ostvarivanje državnog poticaja je :
prihod
rashod
 
Ispostavom računa kupcu:
povećava se potraživanje od kupaca i povećava se obveza za PDV
smanjuje se potraživanje od kupaca i smanjuje se obveza za PDV
 
Vašem poduzeću je odobren kredit od banke koji predstavlja:
prihod
rashod
potraživanje
obvezu
 
Internet bankarstvo
koristim
ne koristim