ask.fm

ask.fm
 
Dob?
12 ili više
13 - 15
16 - 18
19 ili više
 
Spol?
Muški
Ženski
 
Prebivalište?
Selo
Općina
Grad
 
Znate li što je ask.fm?
Da
Ne
 
Imate li svoj profil na spomenutom programu?
Da
Ne
 
Koliko ste zadovoljni ask.fm-om (1-5)?
1
2
3
4
5
 
Vaše mišljenje?
Loše
Dobro, ali ništa posebno
Odlično
 
Što biste promijenili?
Smiju se prijaviti samo punoljetne osobe.
Zabranio/la bih vulgarna pitanja.
Dao/la bih osobi koja je napravila profil pravo da odluči želi li da joj se postavljaju anonimna pitanja.
Dnevno se stranica može podijeliti samo jedanput.
Ostalo.